Проекти​ – Европейски Съюз

Информация и документи, свързани с проект BG-RRP-3.008-0388-C01 Подкрепа за прехода към кръгова икономика


Информация и документи, свързани с проект № BG-RRP-3.006-0363-C01 Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията


Информация и документи, свързани с проект № BG-RRP-3.004-1377-C01 Технологична модернизация в предприятието


Информация и документи, свързани с проект № BG16RFOP002-6.002-0209-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“


Чугунена арматура България” АД изпълнява проект № BG161PO003-2.3.02-0323-C0001 „Енергийната ефективност – фактор на растеж в „Чугунена арматура България” АД”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г., процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”.


НОВО: „Внедряване в производство на иновативен надземен пожарен хидрант” № BG161PO003-1.1.07-0352-C0001 е вторият проект на „Чугунена арматура България” АД, финансиран с европейски средства по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.


„Чугунена арматура България” АД обявява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0172-0001, процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново високотехнологично производствено оборудване за „Чугунена арматура България” АД, включително: средночестотна топилна система и автоматична инсталация за смесоподготовка“